CFP: Animal-human Relations

The Sir Dr. Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism

קול קורא למאמרים לספר חדש  בסדרת “ההיסטוריה של הרעיונות” בעקבות יצירות העוסקות ביחסי אדם-חיה

מרכז דת-עולם ע”ש סר נעים דנגור, בפקולטה למדעי הרוח אוניברסיטת בר-אילן, מזמין חוקרים.ות להציע הצעות למאמר שיופיע בספר עיון ופרשנות בעקבות יצירות העוסקות ביחסי אדם-חיה, לפי החלוקה לפרקים הבאים

פרק ראשוןגן-חיות אנושי

בעקבות המחזה “הקוף השעיר” מאת יוג’ין אוניל. תרגום: דניאלה גורביץ׳

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: דימויי אדם כחיה, יחס בני אדם לחיות בשבי, אלימות, פערים חברתיים, פריפריה מול מרכז, מצבי קיצון, השכלה וכדומה

פרק שני  – חיות מעבדה

בעקבות הסיפור הקצר “פרחים לעכבר לבן” מאת דניאל קיז. תרגום: עמנואל לוטם (עם עובד, 1970)

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: סוגיות של מדע, טכנולוגיה, אתיקה רפואית, ניסויים בבני אדם ובבעלי חיים, פסיכולוגיה וכדומה

פרק שלישיחיות לשחיטה

בעקבות הסיפור הקצר “השוחט” מאת יצחק בשביס זינגר. תרגום: ט.נ

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: אתנוגרפיה של בתי מטבחיים, צער בעלי חיים ביהדות, ההיסטוריה והפילוסופיה של הצמחונות וכדומה

פרק רביעי חיות בשירות האדם

בעקבות הרומן “הסייח השחור” מאת אנה סואל. תרגום: אלון אלטרס (מודן, 2011)

ההזמנה היא לפרקי עיון בהקשרו: פרקטיקות של שימוש בחיות משק ומשא, ספרות ילדים כסוכנת שינוי, אוטוביוגרפיות של בעלי חיים ומתן “קול” לחיה, חמלה ואמפתיה לבעלי חיים מן האספקט המגדרי וכדומה.

ממשק אדם-חיה חייב לקבל ביטוי מובהק במאמר

היקף המאמר:  7000-5000 מילים

במידת הצורך, ניתן לקבל את תרגומי הסיפורים

(מותנה בחתימה על הצהרת התחייבות משפטית לשמירה על זכויות יוצרים)

ההזמנה היא לחוקרים במגוון תחומי דעת ובהם

מדעי הרוח/החברה/משפטיםספרות, פילוסופיה, בלשנות, תרגום, היסטוריה, מדעי היהדות, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, פסיכולוגיה, קרימינולוגיה, אכיפת חוקים, משפט וצדק
מדעי המחשב/הנדסה/מדויקיםבינה מלאכותית, חידושים טכנולוגיים
מדעי הטבערפואה, חקלאות, ביולוגיה, ביולוגיה סינתטית, אקסוביולוגיה, אבולוציה
מדעי הסביבהאקולוגיה, קיימות ואיכות הסביבה

מו”ל: גרף אקדמי (של קבוצת “גרף”)

עורכת סדרה: ד”ר דניאלה גורביץ

עורכי הספר: ד”ר דניאלה גורביץ’ (אוני’ בר אילן ואוני’ טולסה); ד”ר דן מישייקר (המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט); ד”ר טל קוגמן (אוני’ תל אביב); ד”ר נעמה הראל (אוני’ קולומביה)

חברי המועצה האקדמית (סדרה): פרופ’ אילנה גומל (אוני’ תל אביב ואוני’ סטנפורד), פרופ’ ניר קידר (מכללת ספיר), פרופ’ גליה ינושבסקי (אוני’ בר אילן)

חברי המערכת הם מומחים מובילים בתחומם, והמאמרים יעברו שיפוט מדעי (peer-review)

תינתן עדיפות לפרסומים בשפה העברית, אולם אם תוכח רלוונטיות והתאמה תישקל האפשרות לפרסם בהמשך גם גרסה באנגלית

קובץ המאמרים יראה אור במהדורה מודפסת ובמהדורה דיגיטלית (e-book), במקביל 

: הצעות יש לשלוח בדוא”ל

humananimal.anthology@gmail.com

:לידי עורכת הסדרה, בצירוף קבצים הכוללים את הפרטים הבאים

נושא המאמר

תקציר נושא המאמר (400-300 מילים)

חשיבותו של המאמר והרלוונטיות שלו למחקר העכשווי

מקוריותו, חדשנותו ותרומתו לספר

כל הערה נוספת שהמחבר מוצא לנכון להביא לידיעת הוועדה

ביו קצר הכולל: שם מלא, שיוך מוסדי (אם יש) והתמחות, רשימת פרסומים, כתובת דוא”ל, נייד להתקשרות

מועד אחרון להגשת תקציר:  15.3.2023 ; מועד אחרון להגשת המאמר: 15.10.2023

שותפים להפקה: בית שלום עליכם, גרף אקדמי, מרכז דנגור, אוניברסיטת בר אילן

The Sir Dr. Naim Dangoor Centre for Universal Monotheism
Skip to content